Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Przedszkola Nr 311 ul. Sobieskiego 72B; 02-930 Warszawa

Paweł RowińskiPodstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) – zwanego dalej RODO oraz postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję, że:

 

  1. Administratorem Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 325, z siedzibą w Warszawie 02-760 przy ul. Kaspijskiej 5 – zwanym/ą dalej Placówką, jest jej Dyrektor Pani Jolanta Paduch
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Placówce jest Pan Leszek Świątek .
  3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000 i 1290), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198, 2203 i 2361) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, osób trzecich będą: administrator danych osobowych, pracownicy Placówki, organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu / nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu – w zakresie wynikającym z postanowień art. 15 ÷ 18 oraz 20 ÷ 21 RODO.
  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – art. 7 ust. 3 RODO.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Brak jednak zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Placówki.
  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Data dodania: 2021-01-31 00:52:36
Data edycji: 2023-02-26 23:26:06
Ilość wyświetleń: 270
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej